Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie

dr inż. Andrzej Firlit

Rozwiązania techniczne dla transformacji energetycznej

Zatrudniony jest w AGH Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie od 1996 r. Od początku pracuje w Katedrze Energoelektroniki i Automatyki Systemów Przetwarzania Energii (KEiASPE). Stopień doktora nauk technicznych uzyskał w 2006 r. na Wydziale Elektrotechniki, Automatyki, Informatyki i Elektroniki, którego jest absolwentem. Praca doktorska obroniona została z wyróżnieniem. Od roku 2015 r. pełni funkcję kierownika Zespołu Jakości Energii Elektrycznej , a od 2006 r. jest kierownikiem Studiów podyplomowych Jakość Energii Elektrycznej, których odbyło się 14-cie edycji.

Pełni funkcję przewodniczącego Polskiego Komitetu Jakości i Efektywnego Użytkowania Energii Elektrycznej Stowarzyszenia Elektryków Polskich od 2019 r., a w latach 2014-2017 uczestniczył w pracach zarządu. W latach 1998-2013 pracował jako wykładowca w Wyższej Szkole Zarządzania i Bankowości w Krakowie.

Zaangażowany był w realizację 18 projektów i grantów, w tym 6 międzynarodowych, oraz kilku wdrożeń. Pełnił funkcję kierownika trzech projektów oraz uczestniczył w trzech stażach zagranicznych. Jest autorem i współautorem 102 publikacji naukowych, w tym 8 pozycji książkowych i skryptów. Promotor ponad 90 prac dyplomowych (magisterskich, inżynierskich i studiów podyplomowych). Aktywnie uczestniczy w pracach zespołu ekspercko-badawczo-pomiarowego macierzystej Katedry EiASPE, którego był współzałożycielem. Współwykonawca i współautor ponad stu raportów i opracowań. Jako ekspert współpracuje z operatorem systemu przesyłowego Polskie Sieci Elektroenergetyczne oraz krajowymi operatorami systemów dystrybucyjnych: TAURON Dystrybucja, ENEA Operator, PGE Dystrybucja. Jest współautorem metody obliczania zagregowanych i globalnych wskaźników jakości energii elektrycznej przyjętej przez Urząd Regulacji Energetyki. Metoda ta jest wdrażana w bilansujących licznikach energii elektrycznej, które instalowane są w krajowym systemie elektroenergetycznym.

Główne obszary zaangażowania i doświadczenia zawodowego: analiza, ocena i poprawa jakości dostawy energii elektrycznej oraz warunków zasilania i efektywnego użytkowania energii, diagnostyka pracy sieci zasilających oraz urządzeń, analizy poawaryjne, inteligentne systemy elektroenergetyczne smart grids, oddziaływanie rozproszonych i odnawialnych źródeł energii, systemy monitorowania parametrów pracy sieci zasilających oraz energetyczne filtry aktywne i kondycjonery energii elektrycznej (redukcja wyższych harmonicznych napięć i prądów, kompensacja mocy biernej, symetryzacja prądów i napięć).

Uczestnik i prelegent wielu naukowych i branżowych konferencji oraz seminariów w kraju i za granicą. Współorganizował eksperymentalne badania porównawcze analizatorów jakości energii – Piknik JEE 2014 r., liczników energii – Piknik AMI 2015 r. oraz falowników fotowoltaicznych – Piknik OZE 2021 r. Uczestniczył w procesie tworzenia w AGH Zespołu Laboratoriów Jakości Energii Elektrycznej w Centrum Energetyki, a obecnie zaangażowany jest w realizowane prace.

Aktywnie reprezentuje AGH w środowiskach pozaakademickich współpracując z: energetyką zawodową, przemysłem, klastrami energii, instytucjami związanymi z rynkami energii elektrycznej, producentami i dystrybutorami aparatury oraz systemów pomiaru i rejestracji wskaźników jakości energii elektrycznej, systemów magazynowania energii oraz układów kondycjonowania energii elektrycznej.

Odznaczony Srebrnym Medalem za Długoletnią Służbę, Medalem Komisji Edukacji Narodowej oraz Medalem Stanisława Staszica. Członek Stowarzyszenia Elektryków Polskich oraz członek Zarządu Fundacji „Uczeń”, której celem jest promowanie szeroko pojętej edukacji chrześcijańskiej bazującej na prawdach zawartych w Biblii z poszanowaniem inaczej myślących oraz przeciwdziałanie dyskryminacji i wykluczeniu społecznemu.